הרב גורן ביידיש

הָרַב גוֵֹרֵען הֹאט גֵעוֹוֹלְט חַאשֵׂענֵע הַאבְּן
דִי מַאנְשֵׂע הַאט מִיר דֵערְצֵעיילְט אַ גֵערֵער חוֹסִיד.
זַיין זֶיידֵע אִיז גֵעוֵוען דֵער רַב הרֹאשי פוּן ירושלים.
דֵער חוֹסִיד זַאל לַאנְג לֵעבְּען הֵייסְט הרב אַוֵערבּוּך.
בַיי אֵם דִי וֵוערְטֵער זִיס וִי הוֹנִיק אוּן זַיין שְׁמֵייכְעל גִיסְט זִיך אוֹיפְן בֹּוֹארְד, הַאב אִיך לִיבּ מִיט אֵם אַ שְׁמוּעֵס דוּרְך צוּ פִיערְען זַיינֵע מַענְשֶׂעס צוּקֵער זִיס.
דֵער רַב גוֹרֵען (מִיטְען שׁוֹיפֵער), הַֹאט גֵעוֹולְט אַזוֹי וִי אַנְדֵערֵע, חַאשֵׂענֵע הַאבְּן מִיט זַאיְין רֹאש יֵשִׁיבֵה'עס עֵיינְצִיגֵע טֹאכְטֵער.
עֵר אִיז נִיט גֵעוֵוען דֵער עֵיְנְצִיגֵער, וִי עֵס פַארְשטֵייט זִיך, זַיְן אַן עֵידִים פוּן דֵעם רֹאש יְשִׁיבֵה אִיז אַ שְׁפְּרוּנג צוּ דֵער מֵלוּכֵה.
דִי מַאיישֵׂע ווֹס אִיר הֶערְט אִיז נִיט קֵעיִן נַאיֶה, עֵס רֵעדְט זִיך אִין אוִּן הוֹיְב פוּן דִי פוּפְצִיגֵער יֹארְן אִין יִשִׁיבַת חֵברוֹן. אִין שְׁכוּנַת גאולה, ירושלים.
שׁלוֹימֵע הַֹאט גֵּעהַט אַ פְּלַאן – עֵד וֵעט זִיך אַרוּם דְרֵעיֵן לֵעבּן דֵעם רֹאש יִשִׁיבֵה אוּן וֵעט עֵם וַאיְיזְען סַאר אַ לֵערְנֵער עֵר אִיז.
זַאיְן וֵעג אִיז נִיט גֵעלוּנְגֶען, דַא קֵעיִן שִידוּך נִיט גֵעוֵוען.
דֵער צְוֵיעטֵער תלמיד חֹכֵעם, שִׂמחה זִיסְל בְּרוֹידֵע, אִיז מַחְלִיט גֵעוֵוען זִיך צוּ דְרֵעיֵיען בַּיי דִי רֵאבֵּעצִין אּון וֵעט אִיר וַאיְזן סַאר א עֵיידְל בחור עֵר אִיז אוּן אִיז בַּארֵייט צוּ הֵעלְפְען אִין שְׁטוּב. אוֹיך זַיין פְּלַאן אִיז נִיט גֵעלוּנְגֶען.
דֵער דְרִיטֵער קַאנְדִידַאט, פַארְבְּשְטֵיין אִיז גֵעוֵוען זַיין נֹאמֵען, אִיז מַחְלִיט גֵעוֵוען אַז עֵר וֵעט זִיך דְרֵעיֵיען בַּיי דִי מֵיידְעל אַלֵיין, קֵיינֵער וֵייס נִיט ווֹאס עֵר הַאט אִיר צוּ גֵעזַאגְט. אַֹבֵּער עֵר אִיז גֵעוֹוארְן חַֹאסְן.
אִין לֵעבְּן גוּטֵע פְרַאיְנט, טַֹאר מֵען נִיט קֵיְן מוֹירֵע הַֹאבְּן, מֵען דַארְף זַיְין דְרֵעיְיסט. אוּן זִיך נִיט שֶׁעמֵען.
דִי וֵעלט אִיז נִיט אַ פְּלַאץ פַאר שֶׁעמֵעדִיקֵע, וַֹאס הַֹאבְּען מוֹירֵע זִיך צוּ נֶעְמֵען.
יוסי רנרט
אני יודע, הניקוד אינו תקני, אך נעשׂה בכוונה טהורה, לשמר את טעם המלים ואת ניגונן.
זאל ניט פַארְלוֹרְן גֵיין דֵער טָעַם אוּ גְרַאם פוּן אוּנְדזֵערֵע עֵלְטֵערְנְ'ס לִיבֵּע שְפְּרַאך.

הָרַב גוֵֹרֵען הֹאט גֵעוֹוֹלְט חַאשֵׂענֵע הַאבְּן

דִי מַאנְשֵׂע הַאט מִיר דֵערְצֵעיילְט אַ גֵערֵער חוֹסִיד.

זַיין זֶיידֵע אִיז גֵעוֵוען דֵער רַב הרֹאשי פוּן ירושלים.

דֵער חוֹסִיד זַאל לַאנְג לֵעבְּען הֵייסְט הרב אַוֵערבּוּך.

בַיי אֵם דִי וֵוערְטֵער זִיס וִי הוֹנִיק אוּן זַיין שְׁמֵייכְעל גִיסְט זִיך אוֹיפְן בֹּוֹארְד, הַאב אִיך לִיבּ מִיט אֵם אַ שְׁמוּעֵס דוּרְך צוּ פִיערְען זַיינֵע מַענְשֶׂעס צוּקֵער זִיס.

דֵער רַב גוֹרֵען (מִיטְען שׁוֹיפֵער), הַֹאט גֵעוֹולְט אַזוֹי וִי אַנְדֵערֵע, חַאשֵׂענֵע הַאבְּן מִיט זַאיְין רֹאש יֵשִׁיבֵה'עס עֵיינְצִיגֵע טֹאכְטֵער.

עֵר אִיז נִיט גֵעוֵוען דֵער עֵיְנְצִיגֵער, וִי עֵס פַארְשטֵייט זִיך, זַיְן אַן עֵידִים פוּן דֵעם רֹאש יְשִׁיבֵה אִיז אַ שְׁפְּרוּנג צוּ דֵער מֵלוּכֵה.

דִי מַאיישֵׂע ווֹס אִיר הֶערְט אִיז נִיט קֵעיִן נַאיֶה, עֵס רֵעדְט זִיך אִין אוִּן הוֹיְב פוּן דִי פוּפְצִיגֵער יֹארְן אִין יִשִׁיבַת חֵברוֹן. אִין שְׁכוּנַת גאולה, ירושלים.

שׁלוֹימֵע הַֹאט גֵּעהַט אַ פְּלַאן – עֵד וֵעט זִיך אַרוּם דְרֵעיֵן לֵעבּן דֵעם רֹאש יִשִׁיבֵה אוּן וֵעט עֵם וַאיְיזְען סַאר אַ לֵערְנֵער עֵר אִיז.

זַאיְן וֵעג אִיז נִיט גֵעלוּנְגֶען, דַא קֵעיִן שִידוּך נִיט גֵעוֵוען.

דֵער צְוֵיעטֵער תלמיד חֹכֵעם, שִׂמחה זִיסְל בְּרוֹידֵע, אִיז מַחְלִיט גֵעוֵוען זִיך צוּ דְרֵעיֵיען בַּיי דִי רֵאבֵּעצִין אּון וֵעט אִיר וַאיְזן סַאר א עֵיידְל בחור עֵר אִיז אוּן אִיז בַּארֵייט צוּ הֵעלְפְען אִין שְׁטוּב. אוֹיך זַיין פְּלַאן אִיז נִיט גֵעלוּנְגֶען.

דֵער דְרִיטֵער קַאנְדִידַאט, פַארְבְּשְטֵיין אִיז גֵעוֵוען זַיין נֹאמֵען, אִיז מַחְלִיט גֵעוֵוען אַז עֵר וֵעט זִיך דְרֵעיֵיען בַּיי דִי מֵיידְעל אַלֵיין, קֵיינֵער וֵייס נִיט ווֹאס עֵר הַאט אִיר צוּ גֵעזַאגְט. אַֹבֵּער עֵר אִיז גֵעוֹוארְן חַֹאסְן.

אִין לֵעבְּן גוּטֵע פְרַאיְנט, טַֹאר מֵען נִיט קֵיְן מוֹירֵע הַֹאבְּן, מֵען דַארְף זַיְין דְרֵעיְיסט. אוּן זִיך נִיט שֶׁעמֵען.

דִי וֵעלט אִיז נִיט אַ פְּלַאץ פַאר שֶׁעמֵעדִיקֵע, וַֹאס הַֹאבְּען מוֹירֵע זִיך צוּ נֶעְמֵען.

יוסי רנרט

אני יודע, הניקוד אינו תקני, אך נעשׂה בכוונה טהורה, לשמר את טעם המלים ואת ניגונן.

זאל ניט פַארְלוֹרְן גֵיין דֵער טָעַם אוּ גְרַאם פוּן אוּנְדזֵערֵע עֵלְטֵערְנְ'ס לִיבֵּע שְפְּרַאך.